Ochrana osobných údajov

Milí používatelia,

my, WetterOnline Meteorologische Dienstleistung GmbH (skrátene: WetterOnline), berieme ochranu vašich osobných údajov skutočne vážne. Preto by sme vás radi informovali o tom, aké údaje zhromažďujeme, ako ich spracovávame a následne používame. Naša povinnosť ochrany týchto údajov vyplýva zo zákona o elektronických médiách (Telemediengesetz - TMG) a z európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Naše služby sú k dispozícii na viacerých platformách (webová stránka, mobilná webová stránka, aplikácie). Na tejto stránke nájdete informácie o všeobecných podmienkach ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na všetky naše služby. Pri používateľoch mobilných aplikácií sa uplatňujú nasledujúce dodatočné zásady ochrany osobných údajov.

1. Zodpovedný orgán

Zodpovedný orgán je:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Bonn

Nemecko

E-mail: info@pocasieradar.sk

Telefón: +49 228 55937-989

Telefax: +49 228 55937-979

2. Aké údaje zhromažďujeme, ako ich spracovávame a používame

a) Zhromažďovanie a použitie údajov o lokalite

Vďaka našej aplikácii máte možnosť získať informácie o počasí vo vašej konkrétnej lokalite. Je však potrebné mať aktivovanú lokalizačnú službu v rámci operačného systému mobilného zariadenia. Ak je táto služba aktívna a vy spustíte aplikáciu po prvý raz, aplikácia vás požiada o povolenie prístupu k informáciám o polohe mobilného zariadenia. Ak dáte aplikácii toto povolenie, bude mať permanentný prístup k údajom o vašej polohe. V nastaveniach vášho mobilného zariadenia môžete toto povolenie kedykoľvek zrušiť. Ak aplikácii povolíte získavanie informácií o lokalite, v ktorej sa nachádzate, tá nám poskytne tieto údaje podľa polohy vysielača mobilnej siete vo vašej blízkosti. Rovnako je možné tieto údaje získať prostredníctvom GPS. Informácie o lokalite budú v tomto prípade zaokrúhlené na 0.025° (zodpovedá to 2 - 3 kilometrom), čím nebude presne definovaná poloha zariadenia.

b) Platená verzia

Ak máte záujem používať našu aplikáciu nerušene bez reklamy, máte možnosť zakúpiť si Pro verziu aplikácie. Pri kúpe Pro verzie uchovávame iba ID mobilného zariadenia a dátum uskutočnenia nákupu.

c) Nákupy v aplikácii

Prostredníctvom nákupu v aplikácii získate možnosť používať naše aplikácie bez reklám. Pri nákupe v aplikácii uchovávame iba ID zariadenia, dátum uskutočneného nákupu a dátum vypršania platnosti zakúpeného predplatného.

3. Zhromažďovanie, spracovanie a sprístupnenie údajov tretím stranám

a) Personalizovaná online reklama

Radi by sme vás informovali o tom, ktoré vaše osobné údaje zhromažďujú, spracovávajú a používajú naši partneri:

aa) Zhromažďovanie údajov v našich aplikáciách

V našich bezplatných aplikáciách sa zobrazuje reklama. V súvislosti so zobrazením reklamy sa zhromažďujú alebo používajú osobné údaje. Pri zobrazení reklamy používame my a naši reklamní partneri IP adresu, anonymné identifikačné číslo zariadenia (ID), ako aj informácie o zariadení (operačný systém alebo jeho verzia, identifikácia zariadenia a jazyk), či údaje uvedené v bode 2.a) na to, aby sa vám mohli zobraziť relevantné reklamy.

bb) Naši reklamní partneri a spôsob, akým môžete namietať voči zhromažďovaniu údajov o online reklame prostredníctvom našich reklamných partnerov

Za zhromažďovanie údajov pre potreby online reklamy sú zodpovední títo reklamní partneri:

Zobraziť zoznam partnerov

Proti zhromažďovaniu a používaniu údajov prostredníctvom našich reklamných partnerov máte právo namietať. Z vyššie uvedeného zoznamu vyberte príslušný odkaz na stránku nášho partnera a postupujte podľa uvedených pokynov.

b) Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov pri meracích metódach INFOnline GmbH

Naše aplikácie používajú tzv. Centrálne škálovateľné meracie metódy novej generácie (SZMnG - Skalierbares zentrales Messverfahren next Generation) spoločnosti INFOnline GmbH (INFOnline GmbH) na určenie štatistickej informácie o používaní našich služieb. Cieľom tejto metódy je špecifikovať rozšírenosť a používanie služieb, počet používateľov našej aplikácie a správanie sa používateľov - v rámci štandardných spôsobov správania sa na internete - a získať tak informácie o postavení na trhu. Pre všetky online služby, ktoré sú členom Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW) alebo sú zaradené do štúdie Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF) budú tieto štatistiky od AGOF a agma (agma Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V.) pravidelne spracovávané a zverejnené údaje „Unikátny používateľ“, rovnako od IVW budú zverejnené hodnoty „Impresie“ a „Návštevnosť“. Tieto hodnoty a štatistiky bude možné nájsť na príslušných webových stránkach.

I. Právny rámec spracovanie údajov

Meranie metódou SZMnG spoločnosti INFOnline GmbH sa vykonáva s oprávneným záujmom podľa Čl. 6 Ods. 1 písm. f) GDPR. Účelom spracovania osobných údajov je zostaviť štatistiky o vytváraní kategórií používateľov. Štatistiky nám slúžia na to, aby sme mohli správne pochopiť a interpretovať využitie našej ponuky na trhu. Kategórie používateľov tvoria základ pre záujmovo orientované zosúladenie reklamných možností a reklamných pravidiel. Na úspešné presadenie sa našej aplikácie na trhu je toto meranie nevyhnutné, pretože zabezpečuje porovnateľnosť s ostatnými účastníkmi trhu. Náš oprávnený záujem vyplýva z ekonomickej aplikovateľnosti výsledkov štatistiky a kategórie používateľov a identifikovania trhovej hodnoty našej aplikácie aj v priamom porovnaní s inými aplikáciami, ktoré je možné uskutočniť na základe týchto štatistických údajov. Okrem toho máme oprávnený záujem poskytnúť pseudonymizované údaje poskytovateľom služieb INFOnline, AGOF a IVW na účely prieskumu trhu (AGOF, agma) a spracovania štatistiky (IVW, INFOnline). Rovnako máme oprávnený záujem poskytnúť pseudonymizované údaje poskytovateľovi služieb INFOnline na ďalší rozvoj a prípravu relevantných reklamných možností.

II. Typy údajov

INFOnline GmbH získava tieto údaje, ktoré majú podľa GDPR spojitosť na konkrétnu osobu:

IP adresa: na pripojenie sa na internet používa každé zariadenie jedinečnú adresu, tzv. IP adresu. Na to, aby pripojenie na internet bolo technicky možné, je krátkodobé uloženie IP adresy nevyhnutné. Pred spracovaním sú IP adresy skrátené a následne anonymne spracované. Neskrátené IP adresy nie sú ukladané ani spracovávané.

Identifikátor zariadenia: na rozpoznanie zariadenia sú využívané jedinečné identifikátory zariadenia alebo podpis, ktoré sú generované na základe rôznych automaticky získaných informácií o vašom zariadení. Posudzovanie a priradenie týchto údajov k jednotlivému zariadeniu môže byť možné aj v tom prípade, ak používate inú aplikáciu, ktorá je posudzovaná meracím procesom („SZMnG“) spoločnosti INFOnline GmbH. Nasledujúce jedinečné identifikátory zariadení môžu byť poskytnuté ako hash kód spoločnosti INFOnline GmbH:

Reklamný identifikátor

ID inštalácie

Android-ID

ID predajcu

III. Použitie údajov

Metóda merania INFOnline GmbH, ktorá sa používa v tejto aplikácii, stanovuje údaje o používaní. Určujú sa ňou údaje ako počet zobrazení stránky, návštevnosť, počet používateľov a ďalšie údaje (napr. kvalifikovaní klienti). Namerané údaje sa používajú aj týmto spôsobom:

Geolokalizácia, teda priradenie konkrétnej lokality zariadenia podľa požiadavky jeho používateľa, je určovaná na základe anonymizovanej IP adresy a len na úroveň regiónov. Na základe týchto geografických informácií nie je v žiadnom prípade možné identifikovať presné miesto lokalizácie používateľa.

Údaje o využívaní technických klientov (napríklad prehliadača v zariadení) sa zoskupujú v aplikácii a následne uchovávajú v databáze. Tieto informácie môžu byť použité na technický odhad socio-demografických parametrov, ako je vek a pohlavie, a sú následne poskytnuté poskytovateľovi služieb AGOF na spracovanie údajov o návštevnosti. Okrem toho môže byť v rámci štúdie poskytovateľa AGOF vybratá náhodná vzorka údajov, na základe ktorej sa vykonávajú technické odhady spoločenských charakteristík v kategóriách: vek, pohlavie, národnosť, povolanie, rodinný stav, všeobecné údaje o domácnostiach, príjem domácností, miesto pobytu, používanie internetu, záujmy na internete, miesto použitia, typ používateľa.

IV. Dĺžka uchovávania údajov

Kompletná IP adresa nie je spoločnosťou INFOnline GmbH ukladaná. Skrátená IP adresa je uložená maximálne 60 dní. Údaje o používaní v súvislosti s jedinečným identifikátorom sa uchovávajú maximálne 6 mesiacov.

V. Prenos údajov

IP adresa ani skrátená IP adresa nebudú poskytnuté ďalej. Na realizovanie štúdie AGOF budú identifikačné údaje klienta poskytnuté týmto poskytovateľom služieb AGOF:

Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com/)

Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de/homepage/)

Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de/)

VI. Právo namietať

Ak si neželáte byť súčasťou meraní, v rámci týchto zásad ochrany osobných údajov môžete funkciu "INFOnline" deaktivovať. Pri používateľoch Pro verzie a predplatiteľoch odstránenia reklám je INFOnline štandardne neaktívne.

VII. Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajoch pri procese merania nájdete na stránke realizátora meraní INFOnline GmbH a na stránkach o ochrane osobných údajov AGOF a IVW.

c) Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov za pomoci Google Analytics

V rámci našej aplikácie je Google Analytics, analytický nástroj spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), používaný na analýzu správanie sa používateľov.

Jednotlivé informácie o používateľoch (typ a verzia vášho zariadenia, druh operačného systému, navštívená stránka, dátum a čas návštevy stránky, rozlíšenie monitora, ktoré používate, a rovnako IP adresa používateľa) budú prenesené a uložené na serveri v spoločnosti Google v USA. Radi by sme vás upozornili na to, že sa jednotlivé IP adresy pri prenose anonymizujú. Iba vo výnimočných prípadoch je IP adresa prenesená na server spoločnosti Google neskrátená. Podľa našej zmluvy používa Google prenesené informácie na to, aby nám poskytol informácie o používaní našej aplikácie a aby nám reportoval o ostatných aktivitách a interakciách používateľov našich služieb. Rovnako poskytnutie týchto údajov tretím stranám realizuje Google výlučne podľa zákona alebo na základe zmluvy o spracovaní údajov tretími stranami. Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s ostatnými údajmi, ktoré má k dispozícii.

Funkcionality Google Analytics rovnako využívame aj pri reklamnej činnosti. Vďaka nim je možné prostredníctvom špecifického reklamného ID zariadenia zhromažďovať a spracovávať socio-demografické údaje anonymne.

Pokiaľ používate našu aplikáciu, ste oboznámení so spracovaním získaných údajov o vašich aktivitách spoločnosťou Google a súhlasíte s uvedeným spôsobom, metódou a využitím ich spracovania. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované a spracované v tejto aplikácii prostredníctvom Google Analytics, môžete na základe ochrany osobných údajov svoj súhlas odvolať, čím bude možnosť "Poslať anonymne údaje" deaktivovaná.

d) Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov za pomoci Firebase Analytics

Na analýzu správanie sa používateľov a na integráciu s Firebase Cloud-Messaging-Services využíva naša aplikácia Firebase Analytics.

Firebase-SDK (Software Development Kit) zhromažďuje informácie o verzii aplikácie, type mobilného zariadenia, druhu operačného systému, čase inštalácie aplikácie a tiež o veku, pohlaví a záujmoch používateľa. Rovnako sledovaním istých činností zbiera Firebase-SDK informácie o spôsobe používania aplikácie. Vďaka činnostiam, ako inštalácia či spustenie aplikácie, aktualizácia aplikácie, deinštalácia, aktualizácia operačného systému, vymazanie údajov aplikácie, chyby aplikácie a nákupy v rámci aplikácie, ale tiež prijímaniam, odstráneniam a otvoreniam upozornení či otvoreniam a aktualizovaniam aplikácie prostredníctvom dynamických linkov, je zabezpečený prostredníctvom Firebase-SDK zber špecifikovaných údajov. Pre každý tento prípad je k dispozícii počet jednotlivých aktivít, počet používateľov a ak je k dispozícii, tak aj cena za uskutočnenú aktivitu. Na identifikáciu zariadenia používa Firebase-SDK špecifické reklamné ID zariadenia.

Pokiaľ používate našu aplikáciu, ste oboznámení so spracovaním získaných údajov o vašich aktivitách prostredníctvom Firebase a súhlasíte s uvedeným spôsobom, metódou a využitím ich spracovania. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované a spracované v tejto aplikácii prostredníctvom Firebase Analytics, môžete na základe ochrany osobných údajov svoj súhlas odvolať, čím bude možnosť "Poslať anonymne údaje" deaktivovaná.

e) Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov za pomoci Facebook-SDK

Naša aplikácia je integrovaná s Facebook-SDK. Tento softvér nám umožňuje získať informácie o tom, cez aké reklamné kanály sociálnej siete Facebook sa k nám používatelia dostali, aby si stiahli našu aplikáciu. Z tohto dôvodu poskytujeme spoločnosti Facebook špecifické reklamné ID zariadení, verziu aplikácie a informácie o spustení alebo zatvorení aplikácie.

Súhlas s prenosom údajov na Facebook môžete odvolať, čím bude možnosť "Poslať anonymne údaje", ktorá ju súčasťou podmienok o ochrane osobných údajov, deaktivovaná.

f) Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov za pomoci Fabric SDKs

Na analýzu chybovosti a na prehľad verzií aplikácie, kvôli snahe o zabezpečenie optimálneho používania aplikácie, využíva naša aplikácia službu Fabric. Preto sa prostredníctvom Fabric SDKs Answers a Crashlytics informácií zhromažďujú údaje o verzii aplikácie, type zariadenia, verzii operačného systému a stave zariadenia.

Vďaka činnostiam, ako inštalácia či spustenie aplikácie, aktualizácia aplikácie, deinštalácia, aktualizácia operačného systému, vymazanie údajov aplikácie, chyby aplikácie a nákupy v rámci aplikácie, ale tiež prijímaniam, odstráneniam a otvoreniam upozornení, je zabezpečený prostredníctvom Fabric-SDK zber špecifikovaných údajov.

Pre každý tento prípad je k dispozícii počet jednotlivých aktivít, počet používateľov a ak je k dispozícii, tak aj cena za uskutočnenú aktivitu. Na identifikáciu zariadenia používa Fabric-SDK špecifické reklamné ID zariadenia.

Pokiaľ používate našu aplikáciu, ste oboznámení so spracovaním získaných údajov o vašich aktivitách prostredníctvom služby Fabric a súhlasíte s uvedeným spôsobom, metódou a využitím ich spracovania. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované a spracované v tejto aplikácii prostredníctvom služby Fabric, môžete na základe ochrany osobných údajov svoj súhlas odvolať, čím bude možnosť "Poslať anonymne údaje" deaktivovaná.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na stránkach Crashlytics a Answers.

g) Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov za pomoci AppsFlyer

Naša aplikácia využíva službu AppsFlyer, analytickej služby AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery St, San Francisco, CA 94105, USA). Na vylepšenie obsahu a zjednodušenie použiteľnosti našich aplikácií, ako aj na zefektívnenie našich reklamných aktivít a optimalizovanie užívateľského prostredia, zhromažďujeme a spracovávame informácie o návštevnosti, interakciách a marketingové údaje. Tieto údaje sa zhromažďujú vždy anonymne a sú aj anonymne hodnotené. V závislosti od kampane sa údaje anonymne ďalej poskytujú aj spolupracujúcim pridruženým reklamným sieťam. Údaje sa používajú výlučne na meranie úspešnosti marketingových kampaní a ich zlepšenie. Ďalšie informácie o tom, ako AppsFlyer používa a zhromažďuje údaje, nájdete na stránke: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/. AppsFlyer je spoločnosť certifikovaná v súlade so Zmluvou o ochrane súkromia v rámci EÚ a USA, čím je zaručený súlad s európskymi zákonmi o ochrane osobných údajov. Právny základ na použitie údajov tvorí Čl. 6 Ods. 1 písm. f) GDPR.

Pokiaľ používate našu aplikáciu, ste oboznámení so spracovaním získaných údajov o vašich aktivitách prostredníctvom služby AppsFlyer a súhlasíte s uvedeným spôsobom, metódou a využitím ich spracovania. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované a spracované v tejto aplikácii prostredníctvom služby Appsflyer, môžete na základe ochrany osobných údajov svoj súhlas odvolať, čím bude možnosť "Poslať anonymne údaje" deaktivovaná.

h) Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov za pomoci mPulse

Webové stránky, nachádzajúce sa v tejto aplikácii, používajú analytický nástroj mPulse od spoločnosti Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142, USA. Nemecká pobočka Akamai Technologies GmbH má sídlo v Parkring 20-22, 85748 Garching. Informácie o ďalších pobočkách spoločnosti v Nemecku nájdete na adrese: https://www.akamai.com/de/de/locations.jsp. Pomocou mPulse sa vytvárajú anonymné používateľské profily. Vyhodnotenie týchto používateľských profilov slúži predovšetkým na prispôsobenie a zlepšenie našich ponúk. Cookies sa nepoužívajú. mPulse zhromažďuje najmä tieto údaje:

Informácie o prehliadači

Informácie o operačnom systéme používateľa

IP adresa (ktorá bude anonymná)

Geografická poloha (krajina, z ktorej bol zaznamenaný prístup na webovú stránku)

Ďalšie informácie o ochrane údajov v rámci mPulse nájdete na stránke: https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/ Právnym podkladom pre súvisiace spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (definovanie záujmov, založené na našom oprávnenom záujme neustále zlepšovať obsah, funkčnosť a aktraktívnosť aplikácie a vložených webových stránok na základe analýzy vášho správania pri ich používaní).

4. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom (Čl. 15 GDPR)

Právo na opravu (Čl. 16 GDPR)

Právo namietať (Čl. 21 GDPR)

Právo na vymazanie (Čl. 17 GDPR)

Právo na obmedzenie spracúvania (Čl. 18f. GDPR)

Právo na prenosnosť údajov (Čl. 20 GDPR)

V prípade otázok tohto typu nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese datenschutz@wetteronline.de. Radi by sme vás upozornili na to, že pri riešení vašich požiadaviek si musíme byť istí, že ide exaktne o dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Môže sa obrátiť na úrad na ochranu osobných údajov podľa miesta svojho pobytu alebo na úrad, ktorému prislúchame my (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf).

5. Pravidelná aktualizácia požiadaviek na ochranu osobných údajov

Právne rámcové požiadavky ochrany osobných údajov pre nás ako poskytovateľa služieb podliehajú neustálym zmenám a úpravám. Tieto zmeny si môžu čas do času vyžadovať úpravu podmienok ochrany osobných údajov. O všetkých zmenách vás budeme následne informovať.

6. Kontakt

Ak máte záujem nás kontaktovať, sme k dispozícii prostredníctvom kontaktného formulára alebo:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194a

D-53117 Bonn

Nemecko

E-mail: datenschutz@wetteronline.de

Telefón: +49 228 55937-989

Telefax: +49 228 55937-979