Ochrana osobných údajov

1. Zodpovedný orgán

Zodpovedný orgán je:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Straße 194a
D-53117 Bonn
Nemecko

E-mail: info@pocasieradar.sk
Telefón: +49 228 55937-998
Fax: +49 228 55937-80

2. Účel

WetterOnline Meteorologische Dienstleistung GmbH berie ochranu vašich osobných údajov skutočne vážne. Preto by sme vás radi informovali o tom, aké údaje zhromažďujeme, ako ich spracovávame a následne používame. Naša povinnosť ochrany týchto údajov vyplýva zo zákona o ochrane údajov v telekomunikáciách (TTDSG) a z európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Vyhlásenie o ochrane údajov pri používaní našich aplikácií (aplikácia Počasie & Radar, aplikácia RegenRadar) je teraz uvedené nižšie.

3. Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré obsahujú informácie o osobných alebo faktických okolnostiach konkrétneho alebo identifikovateľného zákazníka. Patria sem napríklad meno, adresa, pohlavie, dátum narodenia, vek, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo IP adresa. Tento zoznam nie je konečný a slúži len na to, aby poukázal na to, čo je zahrnuté pod pojmom osobné údaje.

4. Aké vaše údaje zhromažďujeme, ako ich spracovávame a používame

4.1 Zhromažďovanie a použitie údajov o lokalite

Vďaka našej aplikácii máte možnosť získať informácie o počasí vo vašej konkrétnej lokalite. Je však potrebné mať aktivovanú lokalizačnú službu v rámci operačného systému mobilného zariadenia. Ak je táto služba aktívna a vy spustíte aplikáciu po prvý raz, aplikácia vás požiada o povolenie prístupu k informáciám o polohe mobilného zariadenia. Ak dáte aplikácii toto povolenie, bude mať permanentný prístup k údajom o vašej polohe. V nastaveniach vášho mobilného zariadenia môžete toto povolenie kedykoľvek zrušiť. Ak aplikácii povolíte získavanie informácií o lokalite, v ktorej sa nachádzate, tá nám poskytne tieto údaje podľa polohy vysielača mobilnej siete vo vašej blízkosti. Rovnako je možné tieto údaje získať prostredníctvom GPS. Informácie o lokalite budú v tomto prípade zaokrúhlené na 0.1°, čím nebude definovaná poloha zariadenia úplne presne.

5. Zhromažďovanie, spracovanie a sprístupnenie údajov tretím stranám

5.1 Personalizovaná online reklama

Radi by sme vás informovali o tom, ktoré vaše osobné údaje zhromažďujú, spracovávajú a používajú naši partneri:

5.1.1 Zhromažďovanie údajov v našich aplikáciách

V našich bezplatných aplikáciách sa zobrazuje reklama. V súvislosti so zobrazením reklamy sa zhromažďujú alebo používajú osobné údaje. Pri zobrazení reklamy používame my a naši reklamní partneri IP adresu, anonymné identifikačné číslo zariadenia (ID), ako aj informácie o zariadení (operačný systém alebo jeho verzia, identifikácia zariadenia a jazyk), či údaje uvedené v bode 4.1 na to, aby sa vám mohli zobraziť relevantné reklamy.

5.1.2 Naši reklamní partneri a spôsob, akým môžete namietať voči zhromažďovaniu údajov o online reklame prostredníctvom našich reklamných partnerov

Za zhromažďovanie údajov pre potreby online reklamy sú zodpovední títo reklamní partneri:

Skryť zoznam partnerov

Spracovanie osobných údajov (IP adresa, cookies, ID zariadenia) sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu (v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a GDPR) alebo prípadne na právnom základe oprávneného záujmu (článok 6 pododsek 1 písmeno f) GDPR).

WetterOnline sa pripája k platforme IAB Europe Transparency & Consent Framework a dodržiava jej špecifikácie a pokyny. WetterOnline využíva túto platformu na správu súhlasov s identifikačným číslom 6.

Personalizované reklamy a s nimi súvisiace zhromažďovanie a spracovanie údajov môžete upraviť alebo odvolať prostredníctvom nastavení ochrany údajov.

5.2 Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov spoločnosti INFOnline Measurement

Naše aplikácie používajú viacstupňovú metódu merania 'INFOnline Measurement' spoločnosti INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de) na určenie štatistickej informácie (zobrazenie stránky, návštevnosť, technický klient) o používaní našich digitálnych služieb. Cieľom týchto meraní je štatisticky určiť intenzitu používania služieb, počet použití a používateľov našej aplikácie a správanie sa používateľov - na základe jednotného štandardného postupu - a získať tak informácie, ktoré sú porovnateľné na trhu. Ako člen komunity Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – https://www.ivw.eu) zverejňujeme štatistiky od IVW s hodnotami ako „Impresie“ a „Návštevnosť“ v prehlásení IVW (https://ausweisung.ivw-online.de/).

5.2.1 Právny rámec spracovanie údajov

Meranie prostredníctvom INFOnline Measurement (pseudonymný systém: IOMp) spoločnosti INFOnline GmbH sa vykonáva v rámci merania spotreby so súhlasom podľa Čl. 6 Ods. 1 písm. a) GDPR.

Účelom spracovania osobných údajov je vytváranie digitálnych hodnôt výkonu (zobrazenie stránky, návštevnosť a technický klient) potrebných pri tvorbe štatistík.

Štatistiky slúžia na pochopenie a zdokumentovanie využívania našich služieb a produktov.

5.2.2 Typy údajov

Údaje zhromaždené prostredníctvom INFOnline Measurement neumožňujú jednoznačne identifikovať používateľa ako osobu vzhľadom na typ a objem údajov. Používajú sa tzv. Messlibraries, ktoré automaticky integrujú a spúšťajú požadované meracie senzory na anonymné (IOMb) a/alebo anonymné spracovanie údajov (IOMp) na určenie kľúčových hodnôt pri spustení aplikácie (klienta).

Pri anonymnom sčítaní (IOMb) sa nevyžaduje žiadne spracovanie osobných identifikačných údajov, najmä IP adresy. Tá je úplne odstránená z komunikácie a spracovania. Okrem toho komunikačné rozhranie, tzv. „Serviceplattform“, ako koncový bod merania, zabraňuje výmene IP adresy používateľa so systémami INFOnline v rámci merania INFOnline. IP adresa ako osobný údaj je v procese sčítania na servisnej platforme vyradená pred odoslaním požiadavky na meranie prostredníctvom INFOnline. Neexistuje ani geolokácia pomocou IP adresy. Súbor údajov vygenerovaný počas postupu sčítania je čistý zber údajov PI.

V pseudonymnej metóde merania (IOMp) sú s knižnicou merania zhromažďované nasledujúce dáta, ktoré majú osobnú referenciu podľa EU-GDPR:

IP adresa: na pripojenie sa na internet používa každé zariadenie jedinečnú adresu, tzv. IP adresu. Na to, aby pripojenie na internet bolo technicky možné, je krátkodobé uloženie IP adresy nevyhnutné. Pred spracovaním sú IP adresy skrátené o 1 byte a následne anonymne spracované. Neskrátené IP adresy nie sú ukladané ani spracovávané.

Náhodne generovaný identifikátor klienta: na rozpoznanie počítačového systému sú využívané jedinečné identifikátory zariadenia alebo podpis, ktoré sú generované na základe rôznych automaticky získaných informácií o vašom zariadení. Meranie dát a priradenie týchto údajov k príslušnému identifikátorovi môže byť možné aj v tom prípade, ak používate inú aplikáciu, ktorá je posudzovaná meracím procesom spoločnosti INFOnline GmbH. Nasledujúce jedinečné identifikátory môžu byť poskytnuté ako hash kód spoločnosti INFOnline GmbH:

Reklamný identifikátor

ID inštalácie

Android-ID

ID predajcu

Osobné údaje v zmysle EÚ-GDPR sa používajú na meranie len v rozsahu, v akom sa používa Library/ SDK pre používateľa, ktorý má pridelenú individuálnu IP adresu a náhodne vygenerovaný identifikátor klienta na spustenie aplikácie. Anonymné meranie (IOMp) sa vykonáva iba vtedy, ak je k dispozícii súhlas používateľa z Consent Management Plattform (CMP).

5.2.3 Použitie údajov

Metóda merania INFOnline GmbH, ktorá sa používa v tejto aplikácii, sprostredkúva údaje o používaní. Získavajú sa ňou údaje ako počet zobrazení stránky, návštevnosť či počet používateľov.

Geolokalizácia: priradenie konkrétnej lokality používania aplikácie podľa požiadavky jeho používateľa, je určovaná na základe anonymizovanej IP adresy a len na úroveň regiónov. Na základe týchto geografických informácií nie je v žiadnom prípade možné identifikovať presné miesto lokalizácie používateľa.

Zlučovanie údajov o používaní jednotlivých služieb: údaje o využívaní technických klientov (napríklad prehliadača v zariadení) sa zoskupujú v aplikácii a následne uchovávajú v databáze.

5.2.4 Dĺžka uchovávania údajov

Kompletná IP adresa nie je spoločnosťou INFOnline GmbH uložená.

IP adresa sa používa iba na príjem dátových balíkov a potom sa skráti o 1 byte. V procese sčítania sa skrátená IP adresa zahodí, v anonymnom procese sa uchováva maximálne 60 dní. V anonymnom procese sa údaje o používaní uchovávajú v spojení s jedinečným identifikátorom maximálne 6 mesiacov.

5.2.5 Prenos údajov

IP adresa ani skrátená IP adresa nebudú poskytnuté ďalej.

5.2.6 Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajoch pri procese merania nájdete na stránke spoločnosti INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), ktorá merania realizuje.

5.3 Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov za pomoci Google Analytics

V rámci našej aplikácie je Google Analytics, analytický nástroj spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), používaný na analýzu správanie sa používateľov.

Jednotlivé informácie o používateľoch (typ a verzia vášho zariadenia, druh operačného systému, navštívená stránka, dátum a čas návštevy stránky, rozlíšenie monitora, ktoré používate, a rovnako IP adresa používateľa) budú prenesené a uložené na serveri v spoločnosti Google v USA. Radi by sme vás upozornili na to, že sa jednotlivé IP adresy pri prenose anonymizujú. Iba vo výnimočných prípadoch je IP adresa prenesená na server spoločnosti Google neskrátená. Podľa našej zmluvy používa Google prenesené informácie na to, aby nám poskytol informácie o používaní našej aplikácie a aby nám reportoval o ostatných aktivitách a interakciách používateľov našich služieb. Rovnako poskytnutie týchto údajov tretím stranám realizuje Google výlučne podľa zákona alebo na základe zmluvy o spracovaní údajov tretími stranami. Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s ostatnými údajmi, ktoré má k dispozícii.

Funkcionality Google Analytics rovnako využívame aj pri reklamnej činnosti. Vďaka nim je možné prostredníctvom špecifického reklamného ID zariadenia zhromažďovať a spracovávať socio-demografické údaje anonymne.

Pokiaľ používate našu aplikáciu, ste oboznámení so spracovaním získaných údajov o vašich aktivitách spoločnosťou Google a súhlasíte s uvedeným spôsobom, metódou a využitím ich spracovania. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované a spracované v tejto aplikácii prostredníctvom Google Analytics, môžete na základe ochrany osobných údajov svoj súhlas odvolať, čím bude možnosť "Poslať anonymne údaje" deaktivovaná.

5.4 Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov za pomoci Firebase Analytics

Na analýzu správanie sa používateľov a na integráciu s Firebase Cloud-Messaging-Services využíva naša aplikácia Firebase Analytics.

Firebase-SDK (Software Development Kit) zhromažďuje informácie o verzii aplikácie, type mobilného zariadenia, druhu operačného systému, čase inštalácie aplikácie a tiež o veku, pohlaví a záujmoch používateľa. Rovnako sledovaním istých činností zbiera Firebase-SDK informácie o spôsobe používania aplikácie. Vďaka činnostiam, ako inštalácia či spustenie aplikácie, aktualizácia aplikácie, deinštalácia, aktualizácia operačného systému, vymazanie údajov aplikácie, chyby aplikácie a nákupy v rámci aplikácie, ale tiež prijímaniam, odstráneniam a otvoreniam upozornení či otvoreniam a aktualizovaniam aplikácie prostredníctvom dynamických linkov, je zabezpečený prostredníctvom Firebase-SDK zber špecifikovaných údajov. Pre každý tento prípad je k dispozícii počet jednotlivých aktivít, počet používateľov a ak je k dispozícii, tak aj cena za uskutočnenú aktivitu. Na identifikáciu zariadenia používa Firebase-SDK špecifické reklamné ID zariadenia.

Pokiaľ používate našu aplikáciu, ste oboznámení so spracovaním získaných údajov o vašich aktivitách prostredníctvom Firebase a súhlasíte s uvedeným spôsobom, metódou a využitím ich spracovania. Ak si neželáte, aby boli vaše údaje zhromažďované a spracované v tejto aplikácii prostredníctvom Firebase Analytics, môžete na základe ochrany osobných údajov svoj súhlas odvolať, čím bude možnosť "Poslať anonymne údaje" deaktivovaná.

5.5 Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov za pomoci Facebook-SDK

Naša aplikácia je integrovaná s Facebook-SDK. Tento softvér nám umožňuje získať informácie o tom, cez aké reklamné kanály sociálnej siete Facebook sa k nám používatelia dostali, aby si stiahli našu aplikáciu. Z tohto dôvodu poskytujeme spoločnosti Facebook špecifické reklamné ID zariadení, verziu aplikácie a informácie o spustení alebo zatvorení aplikácie.

Súhlas s prenosom údajov na Facebook môžete odvolať, čím bude možnosť "Poslať anonymne údaje", ktorá je súčasťou podmienok o ochrane osobných údajov, deaktivovaná.

5.6 Zhromažďovanie, spracovanie a použitie údajov prostredníctvom Facebook Custom Audience

Na našich webových stránkach sú integrované remarketingové značky zo sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tie slúžia na štatistické účely a s cieľom prieskumu trhu. Pomocou získaných dát môžeme zefektívniť naše aktivity na Facebooku a napríklad zobrazovať iba príspevky alebo reklamy pre návštevníkov našich stránok. Keď navštívite naše stránky, vytvorí sa priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebooku prostredníctvom značiek pre remarketing. Facebook dostane informáciu, že ste navštívili naše stránky s vašou IP adresou. To umožňuje Facebooku spojiť vašu návštevu našich stránok s vašim používateľským účtom. Takto získané informácie môžeme použiť na zobrazenie Facebook Ads. Radi by sme vás upozornili, že WetterOnline ako poskytovateľ stránok nepozná obsah prenášaných dát ani to, ako ich Facebook používa. Ďalšie informácie o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov Facebooku na adrese https://www. facebook .com/about/privacy/. Ak si neželáte zhromažďovať dáta prostredníctvom Custom Audiences, môžete Custom Audiences deaktivovať tu.

5.7 Zhromažďovanie, spracovanie a používanie údajov prostredníctvom Batch

Naša aplikácia využíva službu Batch na odosielanie push správ. Poskytovateľom je spoločnosť IMEDIAPP SA (batch.com), 43 rue Beaubourg, 75003 Paríž, Francúzsko.

Spracúvanie osobných údajov prebieha na základe vášho súhlasu (Čl. 6 Ods. 1 písm. a) GDPR) so zasielaním push správ alebo na základe našich oprávnených záujmov (Čl. 6 Ods. 1 písm. f) GDPR) na optimalizáciu našich push správ. Batch má k dispozícii tieto údaje:

pseudonymizované ID používateľa,

IP adresu,

push token,

informáciu o vašom rozhodnutí, či si prajete dostávať oznámenia,

informácie o prehliadači a operačnom systéme,

geoinformácie,

informácie o použitej verzii Batch, odoslaných správach a správaní sa po ich získaní.

Batch má rovnako prístup k LocalStorage prehliadaču. Zároveň používame nástroje služby Batch na zaznamenávanie používania rôznych funkcií aplikácie, aby sme vám mohli zasielať cielené push správy podľa vašich preferencií.

So spoločnosťou Batch sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov (DPA Data Processing Agreement), v ktorej zaväzujeme Batch chrániť údaje našich zákazníkov, neposielať ich tretím stranám a dodržiavať ustanovenia GDPR.

Ak si prajete zmazať zhromaždené údaje o vašej aktivite, kliknite na tu .

Viac informácií o spracovaní údajov službou Batch nájdete na https://batch.com/privacy-policy.

5.8 Zhromažďovanie, spracovanie a používanie údajov použitím Crazy Egg

V našich aplikáciách používame technológie služby webovej analýzy „Crazy Egg“ od Crazy Egg Inc., 16220 East Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, USA. Tie nám umožňujú zaznamenávať a spracovávať aktivity a akcie návštevníkov našich webových stránok v anonymných užívateľských profiloch s cieľom zlepšenia a optimalizácie vytvárania našich aplikácií pomocou analýzy správania sa návštevníkov. S týmto cieľom sa vo vašom počítači ukladajú aj súbory cookies. Informácie generované týmito súbormi cookies o používaní našich aplikácií sa prenášajú na server Crazy Egg Inc. v USA a tam sa ukladajú v anonymných užívateľských profiloch. Crazy Egg spracováva nasledujúce informácie:

anonymizovaná IP adresa,

zobrazené stránky a pohyby na tejto stránke,

počet a miesto kliknutia na odkazy,

typ a verzia prehliadača,

veľkosť obrazovky použitého koncového zariadenia.

So spoločnosťou Crazy Egg sme uzavreli zmluvu o ochrane a spracovaní údajov podľa čl. 28 GDPR v súvislosti so štandardnými zmluvnými doložkami EÚ, v ktorých sa spoločnosť Crazy Egg zaväzuje chrániť údaje našich užívateľov a spracovávať ich v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov. Crazy Egg používa zhromaždené údaje výhradne v našom mene a na tu uvedený účel. Crazy Egg nebude dáta ďalej používať a nebude ich odovzdávať tretím stranám. Údaje zhromaždené Crazy Egg sa neukladajú spoločne s inými osobnými údajmi užívateľov našej aplikácie.

Spracovanie osobných údajov prebieha na základe vášho súhlasu prostredníctvom nášho cookie bannera (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

Svoj súhlas so spracovaním vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom nášho cookie bannera. Prípadne môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov spoločnosťou Crazy Egg priamo na http:// www.crazyegg .com/opt-out alebo zabrániť ukladaniu súborov cookies zodpovedajúcim nastavením prehliadača.

5.9 Zhromažďovanie, spracovanie a používanie údajov prostredníctvom Contentful

Časť obsahu našich aplikácií sú poskytované prostredníctvom Contentful Content Delivery Network (CDN) spoločnosti Contentful GmbH (Ritterstr. 12-14, 10969 Berlin). Pri prístupe k tomuto obsahu je nadviazané spojenie so servermi Contentful GmbH. Obsah CDN sa používa na základe našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 pís. f. GDPR. Vaša IP adresa a informácie o používanom prehliadači sú spracovávané výhradne pre uvedené účely a na zachovanie funkčnosti a bezpečnosti Contentful CDN. Dobu uloženia spracovávaných údajov a ďalšie informácie nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Contentful GmbH na adrese https://www.contentful.com/legal/privacy-at-contentful/privacy-notice/.

5.10 Zhromažďovanie, spracovanie a používanie dát na prehrávanie médií na diaľku a živého vysielania

Aplikácia poskytuje streamovaný obsah prostredníctvom partnerov Akamai Technologies GmbH (Parkring 20 - 22, D-85748 Garching, Nemecko) a THEO Technologies NV (1B Kolonel Begaultlaan, 3. poschodie Leuven 3012, Belgicko). Ak navštívite stránku, ktorá ponúka zariadenie na prehrávanie streamov, informácie o vašom prehliadači a vašej IP adrese, s ktorou navštívite našu stránku, sa prenesú na servery vyššie uvedených poskytovateľov.

Používanie Akamai CDN a streamovacej služby spoločnosťou THEO Technologies NV je založené na našich oprávnených záujmoch podľa čl. 6 ods. 1 pís. f) GDPR. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Akamai Technologies GmbH na adrese https :/ /www.akamai.com/de/de/privacy-policies/ a THEO Technologies NV na https://www.theoplayer.com/terms.

6. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom (Čl. 15 GDPR)

Právo na opravu (Čl. 16 GDPR)

Právo namietať (Čl. 21 GDPR)

Právo na vymazanie (Čl. 17 GDPR)

Právo na obmedzenie spracúvania (Čl. 18f. GDPR)

Právo na prenositeľnosť údajov (Čl. 20 GDPR)

V prípade otázok tohto typu nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese datenschutz@wetteronline.de. Radi by sme vás upozornili na to, že pri riešení vašich požiadaviek si musíme byť istí, že ide exaktne o dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Môže sa obrátiť na úrad na ochranu osobných údajov podľa miesta svojho pobytu alebo na úrad, ktorému prislúchame my (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf).

7. Pravidelná aktualizácia požiadaviek na ochranu osobných údajov

Právne rámcové požiadavky ochrany osobných údajov pre nás ako poskytovateľa služieb podliehajú neustálym zmenám a úpravám. Tieto zmeny si môžu čas do času vyžadovať úpravu podmienok ochrany osobných údajov. O všetkých zmenách vás budeme následne informovať.

8. Kontakt

Ak máte záujem nás kontaktovať, sme vám k dispozícii na:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Straße 194a
D-53117 Bonn
Nemecko

E-mail: info@pocasieradar.sk
Telefón: +49 228 55937-998
Fax: +49 228 55937-80